7627_Trossel_Alphen aan den Rijn

Op het moment van schr i j ven hebben we a l s team voor het eer s t de ka l e en l ege wi nke l i n de Van Mander s l oos t raat 57 bezocht . Wetende dat h i er over 6 weken ons n i euwe hoo fds tuk za l beg i nnen . Voor ve l en i s j uwe l i er Trossè l een begr i p b i nnen A l phen aan den R i j n en zeker i n de Aarho f . Na 47 moo i e j aren b i nnen het wi nke l cent rum gaan we verhu i zen naar bu i ten . Het l i gt we l gete l d 57 s tappen verderop en b i edt een gewe l d i g u i t z i cht over de R i j n . Waarom deze verhu i z i ng? Het wi nke l cent rum wordt gerenoveerd en wi j groe i en l angzaamaan u i t ons j as j e . Op 1 j u l i 201 4 kwam i k a l s v i j fde e i genaar aan het roer te s taan van onze pracht i ge j uwe l i er swi nke l . Onder tussen z i j n we 8 j aar verder , een per i ode waar i n we vee l obs take l s - de omgeva l l en Ju l i anabrug i n 2015 , verbouwi ngen rondom De Aarho f en Cov i d - overwonnen hebben . En nu , met de koms t van een sch i t terende n i euwe wi nke l , s taan we s ter ker dan oo i t . Met a l s toevoeg i ng aan ons mer kenpakket F reder i que Cons tant en P i anegonda . Natuur l i j k b l i j ven onze gas t vr i j he i d , hoge serv i ce be l e i d en geze l l i ge team het ze l fde . Di t n i euwe avontuur gaan we graag samen met u a l s goede k l ant aan . Laat u i nsp i reren door d i t magaz i ne . Wi j heten u graag we l kom i n onze n i euwe wi nke l , de ko f f i e s taat k l aar . Komt u b i nnenkor t even k i j ken? Liefs, Cindy en het team van Trossèl Nieuwe winkel, nieuw avontuur!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0